Opieka Nocna i Świąteczna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

tel. (52) 383-21-09 wewn. 15 lub 43
tel. (52) 383-22-92 wewn. 15 lub 43
tel. 605-142-925 wewn. 15 lub 43

W jaki sposób sprawowana jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego. Wezwania telefoniczne, w tym dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę w ramach ciągłości leczenia, są realizowane – w celu sprawnego ich wykonania – przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy POZ.

W jakich sytuacjach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

  • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:
  • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
  • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
  • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
  • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
  • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
  • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Niezdolność do pracy

W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do zaświadczenia, które związane jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie badania. Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi.

Pracownicy

lek. med. Michał Andrzejewski

lek. med. Karol Brachowski

lek. med. Dariusz Drzewiecki

lek. med. Anton Fidik

lek. med. Anna Gaczkowska – Wollandt

lek. med. Hanna Karge

lek. med. Jakub Gołębiewski

lek. med. Michał Szymczak

lek. med. Magdalena Woźniak

lek. med. Agata Zawadzka

lek. med. Marta Małecka

lek. med. Anna Piórkowska

mgr pielęgniarstwa Krystyna Frankowska

specjalista pielęg. epidemiologicznego

Halina Hemmerling

licencjat pielęgniarstwa

Renata Czyżewska

licencjat pielęgniarstwa

Małgorzata Spychalska

specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

mgr pielęgniarstwa Agnieszka Trawińska

specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

licencjat Liliana Gizińska

specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

Maria Wawryk

licencjat pielęgniarstwa