Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę w środowisku nauczania i wychowania.

Świadczenia lekarza POZ obejmują:
 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
 • wizyty patronażowe w 3-4 (trzecim-czwartym) miesiącu życia i – o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka – także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
 • testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
 • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta;
 • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem obejmuje powyższe świadczenie;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują:
 • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
 • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
 • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
 • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
Transport sanitarny bezpłatny

Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

 • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia – w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe,
 • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
 • w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.
Transport sanitarny finansowany w 40% ze środków publicznych

Gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40% ze środków publicznych.

Świadczenia w Przychodni w Barcinie udzielane są od poniedziałku do piątku od 8.00-18.00. Ośrodek Zdrowia w Piechcinie czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35. W celu skorzystania z POZ pacjent powinien złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nastąpiło nagłe zachorowanie lub pogorszenie stanu zdrowia u pacjenta poza miejscem zamieszkania, wówczas pacjent ma prawo skorzystać z podstawowej opieki bez wypełniania deklaracji.

Pracownicy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZOZ w Barcinie

Podstawowa Opieka Zdrowotna w SPZOZ w Barcinie

lek. med. Michał Andrzejewski

lekarz rezydent

lek. med. Dariusz Drzewiecki

specjalista medycyny rodzinnej, pediatra

lek. med. Anna Gaczkowska –Wollandt

lekarz pediatra

lek. med. Kinga Mrotek – Burchardt

specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny pracy

lek. med. Manuela Włoszczyńska

specjalista medycyny rodzinnej

lek. med. Wiesław Wollandt

lekarz medycyny ogólnej

lek. med. Magdalena Zaniewska

specjalista medycyny rodzinnej

Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne

mgr Katarzyna Filipowicz

specjalista pielęgniarstwa internistycznego

mgr Anna Trawińska

specjalista pielęgniarstwa internistycznego

licencjat pielęgniarstwa Agnieszka Ujazda

specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

Poradnia dzieci zdrowych – Punkt szczepień

licencjat pielęgniarstwa Marzanna Marek

Joanna Rosińska

pielęgniarka dyplomowana

Medycyna szkolna

licencjat pielęgniarstwa Iwona Grochal

Jolanta Nowakowska

pielęgniarka dyplomowana

Położna środowiskowo - rodzinna

Ewa Kuflewicz

Pracownicy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia w Piechcinie

Poradnia Ogólna i Poradnia Dzieci Zdrowych – Punkt Szczepień

lek. med. Dariusz Drzewiecki

specjalista medycyny rodzinnej, pediatra

lek. med. Anna Gaczkowska – Wollandt

pediatra

Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna

licencjat pielęgniarstwa Elżbieta Furmaniak

specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

Położna środowiskowo - rodzinna

Dorota Szałkowska